आ.व. २०७४।०७५ मा लागु हुने करका दरहरुको विवरण (तेस्रो नगर परिषद बाट पारित)

Supporting Documents: