तेस्रो नगर परिषदको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको सार्वजनीकिकरण गर्नु हुदै कार्यकारी अधिकृत श्री महेशबहादुर बम ज्यु