२०७३ सालमा भएका व्यक्तिगत घटना दर्ताको वार्षिक विवरण

Supporting Documents: